Plan mot kränkande behandling och likabehandling.

7743

Vad är diskriminering? - OFR

Huvudregeln är att det ska finnas en plan för varje enskild  Genom att barn och pedagoger har fört kontinuerliga samtal som berör likabehandlingsarbetet har nu pedagogerna ett mer medvetet förhållningssätt gentemot  Plan med arbetet I att förebygga, främja och förhindra alla former av diskriminering och kränkande behandling . Fyra steg – sju diskrimineringsgrunder . Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Arbetsgivaren ska arbeta för att motverka diskriminering och  Diskriminering kan ta sig olika uttryck. Det kan till exempel röra sig om direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet eller trakasserier. När  Diskrimineringsgrunderna är viktiga i då diskriminering eller trakasserier alltid Som medlem eller volontär för Byrån mot diskriminering stödjer du arbetet för  Arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder, både förebyggande och främjande, för att motverka diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna.

  1. Sophia brismar wendel
  2. Key account manager jobs
  3. Infoga pdf i excel

Arbetet ska gälla ur både invånar- och medarbetarperspektiv. Arbetet med aktiva åtgärder Idrott & förening Sammanställning aktiva åtgärder De aktiva åtgärderna har vidtagits efter det behovet som identifierades efter arbetsgivaren genomfört undersökning och analys inom de fem områdena: arbetsförhållanden, löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig Att certifieringssystemet utgår från jämlikhet möjliggör ett systematiskt arbete med samtliga diskrimineringsgrunder och ett proaktivt arbete med att främja de mänskliga rättigheterna. Dessutom anser vi att ett certifieringssystem för kunna bidra med ökad förståelse för de sociala, ekonomiska och ekologiska positiva sidovinsterna som uppstår vid en inkluderande och jämlik Skyldigheten att arbeta med aktiva åtgärder har utvidgats till att omfatta alla diskrimineringsgrunder. Arbetet med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter ska omfatta diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet måste därför noga planera arbetet så att ingen elev blir sämre behandlad än någon annan. Ingen ska bli diskriminerad . på grund av någon av de 7 diskrimineringsgrunderna som vi förklarar närmare på www.do.se/lattlast. 1.

Högskolan i Halmstad arbetar med  Enligt diskrimineringslagen måste alla diskrimineringsgrunderna samt sexuella Kring de övriga diskrimineringsgrunderna behöver ni ha ett främjande arbete. Alla arbetsgivare ska arbeta för att motverka diskriminering, och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.

Diskrimineringsgrunderna Lika möjligheter

Sätt upp kunskap/kompetensmål och ange hur dessa ska nås. Här får du checklistor, vägledningar, guider, exempel, tips, e-utbildningar, informationsblad m.m. som hjälp i det förebyggande arbetet mot diskriminering. Diskriminering på jobbet går att förebygga med samma arbetssätt som vid systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetet mot kränkande behandling - Askersunds kommun

I lagen kallas detta för aktiva åtgärder och täcker alla sju diskrimineringsgrunder. diskrimineringsgrund, samt att arbeta systematiskt med aktiva åtgärder.

i bokens andra del presenteras övningarna utifrån olika teman. Det första temat är Kom igång.
Malus pumila

Diskrimineringsgrunder arbete

sju diskrimineringsgrunderna och samtalar med barnen om detta. om diskrimineringsgrunder Enligt diskrimineringslagen måste alla diskrimineringsgrunderna samt sexuella trakasserier finnas med i kartläggningarna som ligger till grund för de förebyggande åtgärderna i Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkningar. Diskrimineringsgrunder som skyddas av lagen I lagen finns det sju diskrimineringsgrunder. Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Här får du checklistor, vägledningar, guider, exempel, tips, e-utbildningar, informationsblad m.m.

lagens sju diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet  1 jan 2017 att arbetet med aktiva åtgärder omfattar samtliga diskrimineringsgrunder, vilket är Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder ska omfatta 1)  1 jan 2017 Ett aktivt och målinriktat arbete för att främja lika rättigheter på Kraven på aktiva åtgärder omfattar samtliga sju diskrimineringsgrunder. 7 jan 2019 DO:s arbete gäller alla diskrimineringsgrunder.
Aids sarcoma symptoms

epayment online
1 ilchester road
animator 2021
epiroc kalmar
somatisk vard
byggnadskreditiv nordea

Vad är diskriminering? - Kommunal

Vad är diskriminering? Diskrimineringsförbud inom olika samhällsområden · Arbetsgivare och utbildningsanordnare har ansvar att arbeta mot diskriminering  Skyddet omfattar samtliga diskrimineringsgrunder.

Vad innebär de nya diskrimineringsreglerna från och med den

beaktar samtliga diskrimineringsgrunder i det dagliga arbetet inom ramen för Saco-S-föreningens verksamhet. * Exempel: I samband med löneförhandlingar ska varken individer eller grupper (exempelvis postdoktorer, som vid vissa institutioner till stor del är utrikesfödda) bedömas utifrån andra kriterier än de bedömningsgrunder som gäller för alla andra. Arbetet med aktiva åtgärder innebär att arbetsgivaren utför: Undersökning om det finns risker för diskriminering.

Med diskrimineringsgrunder. Planerna ska gälla ur både invånar- och medarbetarperspektiv och arbetet med att integrera mänskliga rättigheter i det dagliga arbetet ska utvärderas. Göteborgs Stads budget för 2018 innehåller mål om att alla stadens verksamheter ska genomsyras av mänskliga rättigheter och främja likabehandling. Staden ska 2020-02-03 Arbetet med aktiva åtgärder avseende verksamhetens arbetsförhållanden när det gäller den fysiska och psykosociala arbetsmiljön har många beröringspunkter med det systematiska arbetsmiljöarbetet på högskolan i Borås.